• Stel zelf uw tafel samen
  • Eerst thuis bekijken, daarna pas kopen
  • Levering wanneer het u uitkomt

Disclaimer

1. De navolgende algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Te Boveldt gesloten koopovereenkomsten. Andersluidende voorwaarden worden uitgesloten, tenzij deze door Te Boveldt schriftelijk zijn geaccepteerd.

2. Aanbiedingen van Te Boveldt zijn vrijblijvend, zolang Te Boveldt niet schriftelijk heeft bevestigd dat de aanbieding onherroepelijk is. Orders (waaronder ook begrepen: opdrachten en bestellingen) van koper zijn onherroepelijk tenzij koper schriftelijk de vrijblijvendheid heeft bevestigd. Als bewijs van de koopovereenkomst geldt de (al dan niet door koper ondertekende) orderbevestiging van Te Boveldt of de door haar verzonden factuur. Te Boveldt is steeds gerechtigd een order te weigeren of aan de aanvaarding voorwaarden, waaronder rembourslevering, te verbinden.

3. De leveringstermijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch binden Te Boveldt niet. De opgegeven leveringstermijnen zijn gebaseerd op tijdige levering aan Te Boveldt van het voor de order benodigde materialen en kunnen door Te Boveldt worden verlengd indien deze tijdige levering uitblijft. Overschrijding van de leveringstermijn, om welke reden ook, geeft de koper niet het recht op eenzijdige beëindiging van de overeenkomst of op schadevergoeding. Bij annulering van een doorgevoerde order om wat voor reden ook is Te Boveldt gerechtigd een schadevergoeding op te eisen van tenminste 50 % van het orderbedrag.

4. Alle door Te Boveldt geleverde goederen blijven haar eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van al hetgeen koper vanwege leverantie, rente en kosten aan Te Boveldt is verschuldigd. Indien koper met betaling in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Te Boveldt gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te nemen die nog bij koper aanwezig zijn. In dat geval verplicht koper zich alle tot het eigendom van Te Boveldt behorende goederen terug te geven en machtigt hij door het aangaan van deze overeenkomst Te Boveldt onherroepelijk de ruimten te betreden waar de goederen zich bevinden.

5. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Indien gedurende het tijdvak tussen de offertedatum en de leveringsdatum de (kost)prijzen een verhoging ondergaan, zal de prijs, met inachtneming van eventuele wettelijke voorschriften, door Te Boveldt dien overeenkomstig worden verhoogd.

6. Voorzover partijen geen andersluidende afspraken hebben gemaakt, waaronder betaling door middel van een door koper afgegeven incassomachtiging, of voorschotbetaling dient de betaling van elke factuur, zonder dat koper recht heeft op opschorting of verrekening, contant te worden voldaan bij levering van uw bestelling. Alle door niet-betaling veroorzaakte buitengerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van het – met inbegrip van rente – door koper verschuldigde bedrag, komen voor rekening van koper. Evenals het opnieuw aanleveren van uw bestelling indien u niet aan uw betalingsplicht kon voldoen ten tijde van de levering

7. De koper is verplicht de geleverde verpakking onmiddellijk na ontvangst te controleren op aantallen en op beschadigingen. Reclames in verband met waarneembare gebreken en naar aanleiding van de factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van aard en grond van de klachten, aan Te Boveldt te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke aanspraak vervalt en het geleverde en de factuur geacht worden te zijn goedgekeurd. Indien de reclame gegrond is, zal Te Boveldt uitsluitend gehouden zijn het ondeugdelijke goed te vervangen danwel te verhelpen, zonder dat koper recht kan doen gelden op welke vergoeding ook. Slechts na toestemming van Te Boveldt is koper gerechtigd het geleverde te retourneren. Reclame ontslaat koper niet van zijn betalingsverplichtingen.

8. Te Boveldt heeft het recht om levering op te schorten, danwel de overeenkomst geheel of ten dele buitengerechtelijk te ontbinden zonder tot vergoeding van enigerlei schade gehouden te zijn, in geval van overmacht. Daaronder wordt verstaan een omstandigheid buiten de invloedsfeer van Te Boveldt.

9. Voor niet-waarneembare gebreken die voor het eerst bij gebruik blijken, is Te Boveldt slechts gedurende drie maanden na aflevering aansprakelijk. Deze aansprakelijkheid beperkt zich tot de verplichting tot vervanging of oplossing van eventuele gebrekkige goederen, mits deze op juiste wijze zijn gebruikt overeenkomstig het doel waarvoor ze zijn geleverd. Elke aansprakelijkheid voor schade, van welke vorm of welke aard ook, ontstaan door gebrekkige levering, tenzij sprake is van opzet of grove schuld, wordt nadrukkelijk uitgesloten. Koper wordt geacht het geleverde op juiste wijze te gebruiken, te behandelen, te reinigen, op te slaan en te onderhouden overeenkomstig het doel waarvoor deze zijn geleverd, bij gebreke waarvan Te Boveldt nimmer op enigerlei wijze tot vervanging of vergoeding gehouden zal zijn.

10. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands Recht. Partijen worden geacht domicilie te hebben gekozen in de plaats van vestiging van Te Boveldt. Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Te Boveldt, neemt kennis van de geschillen die met betrekking tot de overeenkomsten van partijen mochten ontstaan of die Te Boveldt als zodanig aanduidt.

11. Indien en voorzover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling wat betreft de inhoud en de strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Harderwijk, 1 januari 2005

Thuis bekijken?

Hoe werkt het

  • Via de knop 'Thuis bekijken' voegt u een tafel toe
  • Kies tot wel drie tafels!
  • Alle tafels toegevoegd? Klik op
  • Vul uw gegevens in
  • Wij nemen contact met u op
There are no products